На самых важных перекрестках жизни нет никаких знаков.

Эрнест Хемингуэй

Автор тот же

Поделиться

Фотографии от Unsplash цитата: Эрнест Хемингуэй.

цитата: Эрнест Хемингуэй. На самых важных перекрестках жизни нет никаких знаков.

https://www.unquote.li/ru/tsitaty/ernest-kheminguey/na-samykh-vazhnykh-perekrestkakh-zhizni-net-nikakikh-znakov-7nvylk5wxp